Socialinio pažintys ph7 programinė įranga nulled

Kaunas, Kreiptasi Kreiptasi Nuorodos internete:. Klausys kitų grupių reportažų, formuluos klausimus gamyklų atstovams. Jūs buvote pastebėtas periodinėje lentelėje. Užrašyti metano degimo ir reakcijos su chloru Nurodyti pagrindinius metano gavimo šaltinius gamtinės dujos, nafta , panaudojimą kuras, chlorinti metano produktai Paaiškinti, kad naftą distiliavimo būdu galima suskirstyti į įvairaus kuro frakcijas benziną, žibalą, gazolį, mazutą arba naudoti kaip žaliavą įvairiems angliavandeniliams gauti.

Jei taip, tai kokie komandos nariai Jums labiausiai patinka? Ar yra žinių apie kitus narius? Pabaigai apibūdinkite save 3 žodžiais Mūsų žurnalas spausdina interviu su šia išskirtine žvaigžde Žurnalistas. Susipažins su interviu metodu. Atsakys į klausimus pilnais atsakymais.

Šios programos ir išsilavinimo standartai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro m. Chemijos brandos egzaminų programą rengė chemikų darbo grupė.

Formuluos išvadas. Užduotis pamokai Stambiamolekuliai junginiai, 10 klasė : sukurti sąvokų apie stambiamolekulius junginius žemėlapį. Priemonės: Pasirinkto dydžio lapai, rašymo priemonės.

Mokiniai suskirstomi poromis. Paaiškinama, kaip braižomas sąvokų žemėlapis: a. Nurodoma reikalinga literatūra arba pateikiamos nuorodos, kur rasti informacijos.

Naudodamiesi mokykloje esančia literatūra mokiniai gali nueiti į biblioteką ir informacija internete mokiniai kuria sąvokų žemėlapius. Galimas sąvokų žemėlapio pavyzdys: 9 Iš ko galima spręsti, kad užduotis padeda ugdyti komunikavimo kompetenciją?

Ieškos gamtamokslinės informacijos apie stambiamolekulius junginius patikimuose šaltiniuose. Tinkamai vartos sąvokas. Schemoje pavaizduos ryšius tarp junginių. Pristatys surinktą informaciją klasei. Klausys kitų grupių pristatymų ir juos vertins. Užduotis pamokai Cheminiai elementai, 8 klasė.

  • Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto Mokymasis visą gyvenimą VP ŠMMV priemonę Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais, kompetencijų tobulinimas projektas Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9 12 klasių bendrųjų programų pagrindu VP
  • KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJOS UGDYMAS CHEMIJOS PAMOKOSE - PDF Free Download
  • Еще через четыре месяца Энсей Танкадо приступил к работе в Отделении криптографии Агентства национальной безопасности США.
  • Pažintys oprah 2021

Uždavinių sprendimas. Mokiniai suskirstomi grupėmis po 4 5. Mokiniai gauna arba išsitraukia užduotį ir atlieka ją kompiuteriu. Atliktą užduotį pristato klasei. Užduoties pavyzdys: 70 kg sveriančio žmogaus organizme yra: 43 kg deguonies, 6 kg anglies, 7 kg vandenilio,1,8 kg azoto, 1 kg kalcio, g fosforo. Užpildykite lentelę Microsoft Excel : Elementas pavadinimas ir cheminė formulė Elemento masė kilogramais 70 kg masėje Atomų kiekis procentais 2. Sudarykite elementų paplitimo žmogaus organizme stulpelinę diagramą Microsoft Excel pagal atomų kiekį procentais.

Kurio elemento atomų kiekis didžiausias? Kurio elemento atomų kiekis mažiausias? Pritaikys matematikos žinias reiškiniams ir situacijoms aiškinti. Naudos įvairias komunikavimo priemones. Pristatys darbą klasei, naudodami IT. Šia užduotimi dar bus ugdomos mokėjimo mokytis, socialinė kompetencijos. Integruotos chemijos ir anglų kalbos pamokos 2 x 45min. Indikatoriai, 9 klasė.

Ši pamoka taip pat išmėginta Čekijoje, Lietuvoje ir Portugalijoje. Pamokų tema: Indikatoriai.

Welcome to Scribd!

Mokymosi uždaviniai: - Mokiniai ugdosi gebėjimą atlikti tiriamąjį darbą, naudodami buitines medžiagas, ir taikyti teorines žinias praktikoje. Mokinių pasiekimai: Nuostatos Gebėjimai Žinios ir supratimas 1. Savarankiškai suplanuoti ir atlikti Paaiškinti gamtos tyrimų eigą: stebėjimus ir bandymus.

Saugiai ir problema, hipotezė, stebėjimas ar kūrybingai naudoti mokyklines gamtos bandymas, rezultatai ir išvados. Kritiškai vertinti mokslo ir technologijų laimėjimus. Renkantis kasdieniame gyvenime reikalingus daiktus, atsižvelgti į jų savybes, poveikį gamtai ir žmogui.

Tinkamai vartoti svarbiausias chemijos sąvokas ir terminus Grupuoti tirpalus į rūgštinius ir bazinius, naudojantis ph skale Mokėti naudotis bibliotekų paslaugomis Rasti gamtamokslinę informaciją internete naudojantis paieškos sistemomis, pvz. Klausys kitų grupių pristatymų, formuluodami klausimus pranešėjams, ir juos vertins. Šia užduotimi dar bus ugdomos mokėjimo mokytis, kūrybiškumo, pažinimo kompetencijos.

Užduotis pamokai Trąšos, 10 klasė : sukurti reportažą iš trąšų gamyklos. Priemonės: enciklopedijos, reklaminiai bukletai, jei yra galimybė, kompiuteriai su prieiga internete, filmavimo kamera fotoaparatas ar mobilus telefonastrąšų pavyzdžiai. Eiga: 1. Mokiniai suskirstomi į grupes. Mokiniams paskelbiama užduotis: sukurti reportažą iš trąšų gamyklos Lietuvoje ir pristatyti klasėje. Grupėje mokiniai pasiskirsto vaidmenimis: gamyklos atstovas, žurnalistas, operatorius gali būti ir kiti vaidmenys.

Naudodamiesi mokykloje esančia literatūra mokiniai gali nueiti į bibliotekąsurasta informacija internete, filmavimo prietaisais, kompiuteriais mokiniai kuria reportažus apie trąšų gamyklas Lietuvoje ir jose gaminamą produkciją.

Mokiniai pristato savo darbus. Ieškos gamtamokslinės informacijos apie trąšas ir gamyklas Lietuvoje patikimuose šaltiniuose.

Gebės sukurti reportažą apie trąšų gamyklą Lietuvoje ir joje gaminamas trąšas. Pristatys reportažą klasei. Klausys kitų grupių reportažų, formuluos klausimus gamyklų atstovams. Šia užduotimi dar bus ugdomos mokėjimo mokytis, kūrybiškumo, pažinimo, socialinė, asmeninė kompetencijos.

socialinio pažintys ph7 programinė įranga nulled

Užduotis pamokai Cheminiai elementai, 8 klasė : Elemento interviu. Ši užduotis gali būti naudojama pamokoje, kalbant apie elementų grupes arba apibendrinant temą. Priemonės: darbo lapai. Mokiniui priskiriamas elementas, kurį jis turi apklausti. Mokinys rašo atsakymus darbo lape. Kas ir kada Jus atrado?

Uploaded by

Spaudoje Jūs pristatomas labai aktyviu. Ar tai tiesa? Jūs buvote pastebėtas periodinėje lentelėje. Koks Jūsų grupės numeris? Kokiais darbais Jūs išgarsėjote neseniai? Koks vaidmuo Jums labiausiai patinka? Koks, Jūsų manymu, Jūsų vaidmuo grupėje?

socialinio pažintys ph7 programinė įranga nulled

Ar tiesa, kad Jūs galite dirbti ir komandoje? Jei taip, tai kokie komandos nariai Jums labiausiai patinka? Ar yra žinių apie kitus narius? Pabaigai apibūdinkite save 3 žodžiais Mūsų žurnalas spausdina interviu su šia išskirtine žvaigžde Žurnalistas. Susipažins su interviu metodu. Atsakys į klausimus pilnais atsakymais.

Formuluos išvadas. Užduotis pamokai Stambiamolekuliai junginiai, 10 klasė : sukurti sąvokų apie stambiamolekulius junginius žemėlapį. Priemonės: Pasirinkto dydžio lapai, rašymo priemonės. Mokiniai suskirstomi poromis. Paaiškinama, kaip braižomas sąvokų žemėlapis: a. Nurodoma reikalinga literatūra arba pateikiamos nuorodos, kur rasti informacijos.

Naudodamiesi mokykloje esančia literatūra mokiniai gali nueiti į biblioteką ir informacija internete mokiniai kuria sąvokų žemėlapius. Galimas sąvokų žemėlapio pavyzdys: 9 Iš ko galima spręsti, kad užduotis padeda ugdyti komunikavimo kompetenciją? Ieškos gamtamokslinės informacijos apie stambiamolekulius junginius patikimuose šaltiniuose.

Klausys kitų grupių pristatymų, formuluodami klausimus pranešėjams, ir juos vertins. Šia užduotimi dar bus ugdomos mokėjimo mokytis, kūrybiškumo, pažinimo kompetencijos. Užduotis pamokai Trąšos, 10 klasė : sukurti reportažą iš trąšų gamyklos. Priemonės: enciklopedijos, reklaminiai bukletai, jei yra galimybė, kompiuteriai su prieiga internete, filmavimo kamera fotoaparatas ar mobilus telefonastrąšų pavyzdžiai.

Eiga: 1. Mokiniai suskirstomi į grupes. Mokiniams paskelbiama užduotis: sukurti reportažą iš trąšų gamyklos Lietuvoje ir pristatyti klasėje. Grupėje mokiniai pasiskirsto vaidmenimis: gamyklos atstovas, žurnalistas, operatorius gali būti ir kiti vaidmenys. Naudodamiesi mokykloje esančia literatūra mokiniai gali socialinio pažintys ph7 programinė įranga nulled į bibliotekąsurasta informacija internete, filmavimo prietaisais, kompiuteriais mokiniai kuria reportažus apie trąšų gamyklas Lietuvoje ir jose gaminamą produkciją.

Mokiniai pristato savo darbus. Ieškos gamtamokslinės informacijos apie trąšas ir gamyklas Lietuvoje patikimuose šaltiniuose. Gebės sukurti reportažą apie trąšų gamyklą Lietuvoje ir joje gaminamas trąšas.

Pristatys reportažą klasei. Klausys kitų grupių reportažų, formuluos klausimus gamyklų atstovams. Šia užduotimi dar bus ugdomos mokėjimo mokytis, kūrybiškumo, pažinimo, socialinė, asmeninė kompetencijos. Užduotis pamokai Cheminiai elementai, 8 klasė : Elemento interviu. Ši užduotis gali būti naudojama pamokoje, kalbant apie elementų grupes arba apibendrinant temą. Priemonės: darbo lapai. Mokiniui priskiriamas elementas, kurį jis turi apklausti.

Mokinys rašo atsakymus darbo lape. Kas ir kada Jus atrado? Spaudoje Jūs pristatomas labai aktyviu. Ar tai tiesa? Jūs buvote pastebėtas periodinėje lentelėje.

Koks Jūsų grupės numeris?

Supranta ir perduoda įvairaus pobūdžio žodinius ir nežodinius pranešimus, bendrauja atsižvelgdamas į tikslą, adresatą, situaciją. Sėkmingas komunikavimo gebėjimų ugdymas vyks tada, kai mokiniai turi išmanys ir supras: kaip vyksta komunikacijos procesas; kaip komunikacijos sėkmė priklauso adresato, tikslų, situacijos ir priemonių; kokie būdai ir priemonės tinka konkrečioje komunikacinėje situacijoje; kaip tikslingai rasti, įvertinti ir apdoroti informaciją, naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis; kodėl svarbus kalbos taisyklingumas ir tikslumas; kokie yra pačių gebėjimo komunikuoti pranašumai ir spragos.

Kokiais darbais Jūs išgarsėjote neseniai? Koks vaidmuo Jums labiausiai patinka? Koks, Jūsų manymu, Jūsų vaidmuo grupėje? Ar tiesa, kad Jūs galite dirbti ir komandoje? Jei taip, tai kokie komandos nariai Jums labiausiai patinka? Ar yra žinių apie kitus narius? Pabaigai apibūdinkite save 3 žodžiais Mūsų žurnalas spausdina interviu su šia išskirtine žvaigžde Žurnalistas. Susipažins su interviu metodu. Atsakys į klausimus pilnais atsakymais. Formuluos išvadas. Užduotis pamokai Stambiamolekuliai junginiai, 10 klasė : sukurti sąvokų apie stambiamolekulius junginius žemėlapį.

Priemonės: Pasirinkto dydžio lapai, rašymo priemonės. Mokiniai suskirstomi poromis. Paaiškinama, kaip braižomas sąvokų žemėlapis: a. Nurodoma reikalinga literatūra arba pateikiamos nuorodos, kur rasti informacijos. Naudodamiesi mokykloje esančia literatūra mokiniai gali nueiti į biblioteką ir informacija internete mokiniai kuria sąvokų žemėlapius.

Galimas sąvokų žemėlapio pavyzdys: 9 Iš ko galima spręsti, kad užduotis padeda ugdyti komunikavimo kompetenciją? Ieškos gamtamokslinės informacijos apie stambiamolekulius junginius patikimuose šaltiniuose. Ego lot.

socialinio pažintys ph7 programinė įranga nulled

Ego stengiasi patenkinti id norus, suderindama juos su išorinio pasaulio apribojimais ir superego reikalavimais. Veikia pagal realybės principą, loginį mąstymą ir įgūdžius. Superego lot. Pagrindinė užduotis įvertinti vieno ar kito reiškinio teisingumą, remiantis moraliniais standartais.

Superego padeda palaikyti tradicijas ir tęstinumą, perduodamas vertybes iš kartos į kartą. Marzano tikslų taksonomija apima online dating atsargos mąstymo lygmenis: ego aš sistemosmetakognityvinį ir kognityvinį žr. Tarp jų yra aiškus hierarchinis ryšys ego sistemos lygmens mąstymas kontroliuoja abu lygmenis metakognityvinį ir kognityvinį mąstymą.

Atliekant eksperimentą ego sistema yra atsakinga už eksperimento atlikimo svarbos, mokymosi veiksmingumo įvertinimą, motyvaciją. Ego sistema sprendžia, ar eksperimento tema atitinka jo patirtį, ar tema jam įdomi, įveikiama. Jei eksperimento tema mokiniui įdomi, jis įsitrauks į darbą ir sėkmingai jį atliks.

Jei vidiniai motyvai atlikti eksperimentą silpni, mokinys gali eksperimentą atlikti paviršutiniškai.

Eksperimentinės užduoties suformulavimas priklauso nuo tyrinėjimu grindžiamo lygmens 1. Todėl mokytojai, pasirinkdami tyrinėjimu grindžiamo mokymosi lygmenį, turėtų atsižvelgti į mokinių tiriamosios veiklos patirtį, nes netinkamai pasirinktas tiriamosios veiklos lygmuo gali slopinti eksperimentinės veiklos motyvaciją.

Ego sistema nusprendžia imtis Nauja užduotis Tęsti buvusią elgseną Metakognityvinė sistema numato tikslus ir strategijas Kognityvinė sistema apdoroja tinkamą informaciją Žinojimas 1 pav. Marzano tikslų taksonomijos modelis 12 13 Pedagogai, patys to nepastebėdami, dažnai patiria nesėkmę būtent šiuo mokymo etapu skirdami mokiniams užduotį. Tolesni mokymo žingsniai užduoties atlikimas, vertinimas tokiu atveju būna betiksliai. Inovatyvių mokymo si metodų taikymas, I knygap.

Ji atsakinga už konkretų eksperimento problemos, hipotezės, tikslo formulavimą, eksperimento eigos planavimą, eksperimento priemonių pasirinkimą.

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJOS UGDYMAS CHEMIJOS PAMOKOSE - PDF Free Download

Metakognityvinis mąstymas sąlygoja kognityvinį mąstymą 1 pav. Atliekant tiriamojo pobūdžio eksperimentą, kognityvinis mąstymas apima informacijos rinkimą, atgaminimą, analizavimą, apibendrinimą, išvadų formulavimą, eksperimento hipotezės tikrinimą. Klausimas refleksijai Kaip eksperimento eiga susijusi su R. Marzano tikslų taksonomija? Vienų autorių požiūriu, kompetencija lot. Competentia priklausomybė pagal teisę tai gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, grindžiamas individo žiniomis, mokėjimais, įgūdžiais, požiūriais, patirtimi, polinkiais, asmenybės savybėmis bei vertybėmis.

Kiti autoriai kompetenciją apibūdina kaip įgūdžius, gebėjimus, žinojimą ir charakteristikas, išryškėjančias žmonių veikloje bendraujant su pasauliu ir siekiant sėkmingo rezultato, kai atliekamos tam tikros užduotys ir veikiama tam tikromis aplinkybėmis. Kompetencija lot. Competentia priklausomybė pagal teisę apibūdinama kaip gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą priimtinu lygiu. Europos švietimo dokumentuose kompetencija apibrėžiama kaip,žinių, gebėjimų ir nuostatų derinys 5.

Dažniausiai mokslinėje literatūroje kompetencija apibūdinama kaip asmens gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, grindžiamą žiniomis, mokėjimais, įgūdžiais vertybėmis. Asmens kompetencijos lemia kompetentingumą.

Kompetentingumas suprantamas kaip gebėjimas praktikoje panaudoti kompetencijas. Kompetentingumo pagrindas yra kompetencijos. Kompetentingumas tai asmens veiklos efektyvumas, kokybė arba gebėjimas praktikoje panaudoti tam tikras kompetencijas arba kvalifikaciją. Kompetencijos gali būti bendrosios ir dalykinės. Bendrosios kompetencijos tai universali, dinamiška ir nuolat atsinaujinanti vertybinių nuostatų, gebėjimų ir žinių integrali visuma, sudaranti prielaidas atlikti įvairias veiklas nuolat besikeičiančiose unikaliose ugdymo turinio, socialinėse, kultūrinėse ir ekonominėse situacijose.

Europos Komisijos darbo grupė pasiūlė aštuonias pagrindines kompetencijas: 1. Komunikavimas gimtąja kalba; 2.

Komunikavimas užsienio kalba; 3. Matematinis raštingumas ir pagrindinės gamtos mokslų ir technologijų kompetencijos; 4.

socialinio pažintys ph7 programinė įranga nulled

Informacinių ir komunikacinių technologijų gebėjimai; 5. Mokymasis mokytis; 6. Tarpasmeniniai ir pilietiniai gebėjimai; 7. Verslumas; 8. Kultūrinė kompetencija. Europos Komisijos darbo grupė pažymėjo, kad pagrindinės kompetencijos turėtų sudaryti Europos modelį, kuris būtų įtrauktas į visas valstybines bendrąsias programas.

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJOS UGDYMAS CHEMIJOS PAMOKOSE - PDF Free Download

Į šalyje parengtas Bendrąsias programas įtrauktos šešios bendrosios kompetencijos: mokėjimo mokytis, komunikavimo, kūrybingumo ir iniciatyvumo, pažinimo, asmeninė, socialinė. Bendrosios kompetencijos yra svarbi sudėtinė visų dalykinių kompetencijų dalis, jos papildo ir išplečia dalykinių kompetencijų turinį. Ugdant dalykines kompetencijas kartu ugdomos ir bendrosios kompetencijos. Mokėjimo mokytis kompetencija pasireiškia atsakingumu už savo mokymąsi, gebėjimu valdyti mokymosi procesus, tobulinti savo mokymąsi.

Kompetencijos ugdymas yra ilgalaikis procesas, kurį galima išskaidyti į atskirus etapus. Mokėjimas mokytis prasideda nuo savo žinių, gebėjimų įsivertinimo, gebėjimų refleksijos. Įsivertininęs savo dalykinę patirtį, mokinys turi gebėti kelti mokymosi tikslus, uždavinius, pasirinkti mokymosi laiką, mokymosi priemones, mokymosi strategijas ir pradėti savarankišką mokymąsi.

socialinio pažintys ph7 programinė įranga nulled

Mokėjimas mokytis pasireiškia ne tik gebėjimu savarankiškai mokytis, bet ir gebėjimu reflektuoti mokymosi veiklą, įsivertinti mokymosi procesą, pasiektus rezultatus, kelti naujus mokymosi tikslus. Pažinimo kompetencija atsiskleidžia kritiniu mąstymu, gebėjimu spręsti problemas, tyrinėti aplinką, gebėjimu pažinti tikrovę ir save 6. Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencija pasireiškia gebėjimu matyti idėjų sąsajas ir kurti naujas idėjas, originaliai mąstyti, gebėti pritaikyti patirtį naujose situacijose, numatyti alternatyvius iškilusių problemų sprendimo būdus; gebėjimu priimti kitų idėjas, jas analizuoti, užduoti klausimus; gebėjimu pritaikyti sumanymus naujose situacijose.

Iniciatyvus ir kūrybingas žmogus yra atviras pokyčiams, nebijo rizikos, neapibrėžtumo, ne tik pats aktyviai dalyvauja įgyvendinant naujas idėjas, bet ir įtraukia kitus. Daugelis iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos gebėjimų būdingi verslumo kompetencijai. Socialinė pilietinė kompetencija.

Kiekvienas asmuo yra visuomenės dalis, todėl jis privalo išmanyti visuomenės gyvenimo normas, reikalavimus. Socialinės žinios yra svarbios, svarbus socialinės aplinkos supratimas, socialinių vertybių suvokimas, nusiteikimas pozityviam bendravimui ir bendradarbiavimui.

Bendrosiose programose teigiama, jog socialinės pilietinės kompetencijos ugdymo tikslas išugdyti atsakingą, sąžiningą, aktyvų, demokratinėmis nuostatomis besivadovaujantį, tėvynę mylintį pilietį. Išsiugdęs socialinę kompetenciją asmuo moka gerbti įvairių vyris pažintys programą, socialinių ir amžiaus grupių žmones, žino savo ir kitų teises ir pareigas, suvokia save kaip bendruomenės ir visuomenės narį, geba palaikyti draugiškus santykius, valdyti konfliktus, padėti kitiems.

Asmeninė kompetencija. Asmeninė kompetencija yra glaudžiai susijusi su socialine kompetencija. Tik išsiugdęs asmeninę kompetenciją, asmuo gebės tinkamai elgtis visuomenėje.

Straipsnio pradžioje pateikta šio amžiaus vaikų psichosocialinė charakteristika padeda išsamiau pažvelgti, kaip vidinius veiksnius formuoja vaiką supanti aplinka: šalies kultūra ir tradicijos, bažnyčia, šeima, ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Pagrindiniai žodžiai: gerumas, ugdymas, veiksniai. Jie auga su kompiuteriais, internetu, mobiliaisiais telefonais, žaisdami kompiuterinius žaidimus Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos, Plaušinaitienė ir Masiliauskienė Rumpf, nurodo, kad smurtiniai kompiuteriniai žaidimai formuoja agresyvaus elgesio normas bei lemia vaiko smurtinį elgesį. Pasak Bražienės, Mockienės ir Bružienėsjeigu vaikas tyčia pastūmė kitą, atėmė žaislą, pargriovė, pravardžiavo, erzino, tyčiojosi — tai tokias patyčias, plačiąja šio žodžio prasme, galima įvardyti kaip agresyvų elgesį, nukreiptą į kitą asmenį, siekiant jam suteikti fizinį ar emocinį skausmą.

Asmeninė kompetencija suprantama kaip asmeninių savybių visuma, grindžiamų aukšta savimone, savirefleksija. Šią kompetenciją išsiugdęs asmuo geba pozityviai mąstyti, naudotis turima patirtimi, įveikti sunkumus, susikurti tinkamą gyvenimo aplinką, geba numatyti savo elgesio padarinius.

Bendrųjų kompetencijų ugdymo metu vyksta vertikalus mokinių asmeninės patirties perkėlimas, tai yra mokinių patirtis perkeliama į vis aukštesnį lygmenį. Todėl planuojant bendrųjų kompetencijų ugdymą, svarbu išskirti bendrosios kompetencijos komponentų lygmenis, numatyti jų tobulinimo kryptis, priemones, būdus. Į šį procesą svarbu įtraukti mokinius, kad jie patys suvoktų savo bendrųjų kompetencijų tobulėjimo kelią, galėtų diskutuoti dėl pasirenkamų tikslų, priemonių.

Klausimas refleksijai Koks yra kompetencijos ir kompetentingumo santykis? Savarankiška tiriamojo pobūdžio veikla skatina kritinį mąstymą, gebėjimą spręsti problemas, tyrinėti aplinką, gebėjimą pažinti aplinką ir save. Mokinių eksperimentinėje veikloje formuojasi pažinimo kompetencija ir kitos bendrosios kompetencijos. Bendrosios kompetencijos turi daug bendrų bruožų, yra susijusios tarpusavyje 1 lentelė. Vadinasi, ugdant pažinimo kompetenciją, sudaromos sąlygos formuotis ir kitoms kompetencijoms: mokėjimo mokytis, asmeninei, socialinei ir pan.

Pirmoje lentelėje atskleistas pažinimo kompetencijos turinys 2 stulpelis ir kitų bendrųjų kompetencijų turinio komponentai, kurie siejasi su pažinimo kompetencija 4 stulpelis.

CHEMIJOS BRANDOS EGZAMINŲ PROGRAMA 1. ĮVADAS - PDF Free Download

Pažinimo kompetencijos turinį ir struktūrą lemia bendrieji eksperimentinės veiklos socialinio pažintys ph7 programinė įranga nulled. Eksperimentinėje veikloje formuojasi gebėjimas atrasti tyrimo problemą, išskirti tyrimo objektą, apibūdinti jo požymius, socialinio pažintys ph7 programinė įranga nulled tyrimo hipotezes, numatyti tyrimo temą, iškelti tyrimo tikslą ir uždavinius, pasirinkti tyrimo priemones, numatyti tyrimo eigą, atlikti tyrimą, analizuoti tyrimo rezultatus, formuluoti tyrimo išvadas, patikrinti hipotezę.

Šiuos dalykus papildo pažintinės veiklos vertybinės nuostatos: saugiai veikti, nekenkiant sau, kitiems ir aplinkai; prisiimti atsakomybę už tyrimo rezultatų skaidrumą ir patikimumą. Anksčiau minėti pažinimo kompetencijos gebėjimai ir nuostatos yra susiję su mokėjimo mokytis kompetencijos gebėjimais ir nuostatomis. Pavyzdžiui, gebėjimas formuluoti tikslus yra tiek pažinimo kompetencijos, tiek mokėjimo mokytis kompetencijos komponentas.

Eksperimentinėje veikloje svarbu mokėti numatyti eksperimentinės veikslo tikslus ir uždavinius. Mokėjimo mokytis kompetencijoje tikslų formulavimas yra svarbus komponentas. Besimokantis asmuo turi išmokti pats išsikelti mokymosi tikslus. Atlikdamas eksperimentą mokinys turi gebėti pasirinkti tyrimo priemones, numatyti tyrimo eigą. Šie gebėjimai yra svarbūs ir mokėjimo mokytis kompetencijoje. Mokinys turi gebėti pats pasirinkti mokymosi priemones, organizuoti savo mokymąsi.

Refleksija yra svarbi eksperimentinėje veikloje ir savarankiškai mokantis. Pavyzdžiui, atlikęs eksperimentą mokinys turi gebėti atlikti tyrimo rezultatų analizę, formuluoti išvadas. Šiuose eksperimentinės veiklos etapuose mokinys reflektuoja eksperimento eigą, pasiektus rezultatus.

Šių kompetencijų formavimuisi svarbu atlikti eksperimentus grupėse. Grupinėje eksperimentinėje veikloje formuojasi socialinės kompetencijos gebėjimai: mokiniai pasitiki savimi ir kitais, gerbia ir toleruoja kitus, konstruktyviai bendradarbiauja, geba susitarti.

Eksperimentinėje veikloje formuojasi asmeninė mokinių kompetencija: pasitikėjimas savo jėgomis, atsakingas tikslo siekimas, savo elgesio pasekmių numatymas ir pan. Grupinėje eksperimentinėje veikloje mokiniai mokosi komunikuoti: apsvarstyti informacijos paieškų būdus, keistis informacija. Ji ypač svarbi pirmuosiuose eksperimentinės veiklos etapuose atrandant tyrimo problemą, apibūdinant tyrimo objektą, atliekant eksperimento atlikimo galimybių analizę.

Apibendrinant pažinimo kompetencijos vaidmenį mokinių bendrųjų kompetencijų sistemoje, galima teigti, kad ši kompetencija yra integruojanti, todėl jos ugdymas eksperimentinėje veikloje duoda impulsą kitų bendrųjų kompetencijų tobulinimui.

Klausimas refleksijai Kaip pažinimo kompetencija susijusi su kitomis bendrosiomis kompetencijomis? Pagal ją žinios nėra galutinės, nekintamos ir tokios, kurias galima perteikti. Žinojimas iš dalies yra asmeniškas subjektyvuso reikšmę konstruoja pats mokinys, remdamasis savo patirtimi.

Mokymasis suprantamas kaip interaktyvus, dinamiškas ieškojimo procesas, kuriame tyrinėjant aplinką bei su ja sąveikaujant gimsta naujas supratimas apie save patį ir supantį pasaulį. Konstruktyvizmo teorijos vaidmenį mokymosi procese puikiai iliustruoja G. Petty knygoje Šiuolaikinis mokymas pasaka apie skrendančius paukščius 2 pav. Pasakojama, kad tvenkinyje gyveno žuvis ir varliukas. Jie labai norėjo sužinoti, kas yra paukščiai.

Pavasarį varliukas iššoko iš tvenkinio ir pamatė skrendančius paukščius. Grįžęs į tvenkinį jis papasakojo žuvytei, kaip atrodo paukščiai.

Kaip žuvis įsivaizdavo skrendantį paukštį, iliustruoja 1 paveikslas. Skrendantis paukštis yra panašus į skrendančią žuvį įsivaizduojamo paukščio kūnas yra žuvies formos. Tai atspindi patirties vaidmenį kuriant naują žinojimą. Žuvis žinojo, kaip atrodo kitos žuvys, todėl naują objekto vaizdinį pradeda kurti nuo ankstesnio žinojimo.

Bendraudama su varliuku žuvis kuria naują žinojimą prie žuvies kūno prideda sparnus, kojas. Vadinasi, bendravimas ir bendradarbiavimas yra naujo žinojimo kūrimo veiksnys. Konstruktyvizmas piešiniuose, pagal G.

Petty Pedagoginėje literatūroje konstruktyvizmu grindžiamos mokymo organizavimo metodikos vadinamos įvairiai: Atradimais grindžiamas mokymasis; Problemų sprendimu grindžiamas mokymasis Problem-based learning ; Tyrinėjimu grindžiamas mokymasis Inquiry learning ; Eksperimentais grindžiamas mokymasis Experiential learning ; Konstruktyvizmu grindžiamas mokymasis Constructivist learning. Kadangi tyrinėjimu grindžiamu mokymusi remiasi eksperimentinė veikla, aktualu aptarti pedagoginius psichologinius jo pagrindus.

Kitaip tariant, reikia atsakyti į klausimą, kaip mokinys mokosi naudojant tyrinėjimu grindžiamo mokymosi strategiją. Tik suprantant mokymosi proceso esmę, galima jį sėkmingai planuoti, vykdyti, koordinuoti. Tyrinėjimu grindžiamas mokymasis skaidomas į tris etapus, kurie pedagoginėje literatūroje vadinami skirtingai. Fizikos didaktas R. Karplus Robert Karplus 7 išskiria tris tyrinėjimu grindžiamo mokymosi etapus: tyrinėjimas explorationišradimas invention ir atradimas discovery.

Tyrinėjimo etape renkami duomenys; išradimo apibrėžiamos sąvokos, nustatomi jų ryšiai, kuriamos žinių sistemos; atradimo etape žinių sistemos pritaikomos naujiems reiškiniams tyrinėti.

Edelsonas Daniel C. Edelson tyrinėjimu grindžiamo mokymosi etapus įvardija kitaip: motyvacija motivationkonstruktas constructtobulinimas refine 2 lentelė. Pirmasis tyrinėjimu grindžiamo mokymosi etapas pagal D. Edelsoną yra motyvacija. Svarbu pastebėti, kad šį etapą D. Edelsonas susieja su mokinio patirtimi. Išskiriami du patirties aspektai: patirties poreikis ir patirties įdomumas. Patirties poreikį skatina strategijos, kurios sukuria žinių poreikį.

Patirties įdomumą užtikrina strategijos, kurios išryškina žinių spragas, besimokančiojo asmens patirties ribotumą 2 lentelė. Tyrinėjimu grindžiamo mokymosi etapai, procesai, strategijos Tyrinėjimu grindžiamo mokymosi etapai Procesas Strategijos Patirties poreikis Veikla, kuri sukuria žinių poreikį, skatina jas sėkmingai sisteminti, pritaikyti.

Motyvacija Veikla, kuri skatina susidomėjimą Patirties įdomumas nagrinėjama problema, išryškina žinių spragas, besimokančiojo patirties ribotumą. Veikla, kuri tiesiogiai susijusi su besimokančiųjų patirtimi ir nauju fenomenu, Stebėjimas kuri skatina pastebėti sąvokų tarpusavio sąryšingumą ir jų inkorporavimą į naujas Konstruktas žinių struktūras. Veikla, kuri užtikrina tiesioginį ar Komunikacija netiesioginį bendradarbiavimą ir sudaro sąlygas naujų žinių sistemų kūrimui mokantis bendradarbiaujant.

Veikla, kuri skatina juodas vyras pažintys latina pritaikyti Pritaikymas žinias, padeda stiprinti ir pertvarkyti supratimą taip, kad jis būtų praktiškai Tobulinimas pritaikomas.

Veikla, kuri suteikia galimybę Refleksija besimokančiajam įsivertinti savo žinojimą supratimą, suteikia galimybę jį tobulinti ar keisti. Antrasis tyrinėjimu grindžiamo mokymosi etapas konstrukto. Jame išskiriamas stebėjimo ir komunikacijos procesas. Stebėjimo procesą užtikrina veikla, kuri skatina pastebėti sąvokų 7 Karplus, R. A new look at elementary school science.

Chicago: Rand McNally. Komunikacijos procesą skatina tiesioginis ar netiesioginis bendradarbiavimas. Trečiasis tyrinėjimu grindžiamo mokymosi etapas pavadintas tobulinimo etapu.

  • Он писал письма, отправлял их анонимному провайдеру, а несколько часов спустя этот провайдер присылал эти письма ему самому.
  • CHEMIJOS BRANDOS EGZAMINŲ PROGRAMA 1. ĮVADAS - PDF Free Download
  • Но мы не имеем права сообщать информацию личного характера… - Это очень важно, - настаивал Беккер.
  • Kaip padaryti online dating vardą

Jame vyksta du procesai: pritaikymas ir refleksija.